Ijambo rya Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza ku munsi atanguza icese igikorwa co gusigurira Abarundi ivyerekeye ubutungane bunywanisha

Bujumbura, 27 juillet 2011 (PP):

Barundi,
Barundikazi,
Ncuti z’Uburundi;

1. Tubanje gushimira Imana Mushoboravyose yo yadushikanye kuri iyi ntambwe yo gutanguza isekeza ryo guhimiriza abanyagihugu gutegera no kwitaho igikorwa c’ishingwa ry’inzego z’ubutungane mu bihugu bivuye mu ruhagarara nk’Uburundi.

2. Igihugu cacu kivuye habi. Nk’ako, kuva twikukira mu mwaka w’1962, Abarundi twagumye mu ndyane zishimikiye ku macakubiri y’intara, y’amoko no ku ntwaro mbi z’igikenye, ivyo vyose bikaba vyatumye ivyo gusonera iteka rya kiremwa muntu bicika umugani.

3. Mu myaka imwe imwe harabonetse indyane za politike zikomeye zatumye abanyagihugu banyagwa ububasha bwabo mu vyo gutunganya igihugu cabo. Aha twovuga nko mu myaka y’1965, 1966, 1976, 1987, 1993, 1994, 1998.

4. Ariko imyaka yababaje Abarundi kurusha ikaba ari iyabayemwo ubwicanyi, intambara, kwangazwa no guturatuzwa, umutima bunyamaswa wiganzira Abarundi batari bake cane cane indongozi n’abari mu nzego. Ni nde atibuka amakuba n’amarira vyabaye mu 1969 ? Ni nde atibuka ikidengeri c’amaraso mu 1972? Ni nde yibagiye urwimo rwo mu 1988 muri Ntega na Marangara? Ni nde atababajwe n’ivyabaye mu 1991; mu 1993 no mu myaka yakurikiye?

5. Aya magume yose yatumye umutima w’urukundo utituka, inzigo y’inzikira igabanya ikibanza c’ikigongwe, ikinyoma no kuremekana inteba ishushe bisubirira ukuri, amacakubiri atwibagiza ubumwe dusangiye nk’imigenzo, ururimi rw’Ikirundi no kubana. Ingaruka mbi ntizabaye izo gusa: abanyagihugu isinzi baragandaguwe, abandi barahunga, ivyabo birasahurwa, ibindi vyigarurirwa n’abandi, inyubako zitari nke zirasamburwa, eka n’bidukikije birahononekarira.

Barundi,
Barundikazi,
Ncuti z ‘Uburundi;

6. Abahinga bakurikiranye ivy’Uburundi barerekana ko ukudatorera inyishu y’ukuri ibibazo vy’igihugu vyatumye amakuba yaba mu mwaka runaka aba integuza n’umwambiro w’ayakurikira, ibibereye aha bigakwega ibibera hariya, biba urukwegakwegane.

7. Naho twinanase tukiyemeza amasezerano y’Ubumwe bw’Abarundi muri Ruhuhuma 1991, tukiyemeza intwaro ya Demokarasi mu 1992, twitorera ibwirizwa shingiro, amakuba yakurikiye yarerekanye ko hakiri agahaze. Nkako hari n’amazina Abarundi bafise yerekana ko umwizero, ubumwe na Demokarasi bakibiraba batavyegera cane. Ehe namwe raba amazina nka Barusasiyeko, Ndenzako, Ngendanzi, Bezamenyo, Basanakariyo, Njebarikanuye, Horumpende, Horicubonye, Mpozenzi, …

8. Ibi vyose vyaragaragaje ko dukwiye gutera iyindi ntambwe. Ni co gituma Abarundi baganiriye i Arusha bashitse ku masezerano arimwo ibitari bike. Muri ivyo reka tugaruke kuri ibi bikurikira :

 Basanze bikenewe ko Abarundi bamenya ukuri ku vyabaye vyose, kahise k’igihugu cacu tukakumva kumwe, tukakigisha kumwe.

 Babonye kandi ko mu Burundi amakuba yashikiye benshi, akorwa na benshi, ashika kenshi, amwe aba inyanduruko canke icitwazo ku yandi, babazanya bati: «None dushirana he?» Nikwo kwumvikana ko hakenewe umugambi wo gusubiza hamwe, kunywanisha Abarundi.

 Ariko baragwa bakagaruka bati, kuba harabaye kudahana ivyaha navyo vyakamiye mu coze ubwibone bw’inkozi z’ikibi, kudahana, no kutagira ico kwubaha, baca bavugana ko ari ngombwa ko intahe nayo isubizwa ijambo.

 Ivyo vyose barabona ko ari ngombwa ko hagira inzego zinagurwa zigatunganywa gushasha kugira Abarundi bose baziyumvemwo, nazo zikosore uko zakora naburya vyagaragara ko hari izagize uruhara muri ayo makuba yashikiye Uburundi. Izo nazo ni urwego nshigwantwaro, urwego rw’ubutungane, urwego rwo kwivuna abansi, hamwe n’urwego rw’inyamiramabi.

 Ntibibagiye kwibutsa ko hakenewe n’impozamarira canke indishi y’akababaro ku basinzikajwe n’ayo mahano yashikiye igihugu cacu.

Barundi,
Barundikazi,
Ncuti z ‘Uburundi;

9. Mwotubaza muti none kuva amasezerano y’i Arusha ateweko umukono muri Myandagaro 2000 hakozwe iki ngo ivyo vyifuzo vyiza bije mu ngiro? Ico twomenya ni uko ibikorwa nk’ivyo bisaba ko igihugu kiba gifise n’imiburiburi amahoro n’umutekano vy’ifatiro. Icabanje kwihutirwa ni ugushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika intambara no gushinga ubutegetsi bwemewe n’abanyagihugu kandi bwubahirijwe.

10. Turashimishwa n’ingene inzego z’ umutekano zahinyanyuwe ku buryo Abarundi bose baziyumvamwo kandi zigakora ku neza y’igihugu. Turanezerewe kandi n’ukwo amategeko atari make amaze guhinyanyurwa, Uburundi bugatera igikumu ku mategeko mpuzamakungu y’intwaro ibereye no gutsimbataza demokarasi n’agateka ka zina muntu.

11. Ntaworeka kunezerwa abonye ingene Abarundi bamaze guhindura ingendo, aho ari ubwambere inzego zatowe n’abanyagigugu zirangiza ikiringo zatorewe zigasubirizwa biciye mu matora.

12. Hagati aho harabaye ibiganiro bitari bike vyahuje Abarundi n’intumwa z’ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku myiteguro yo gushinga inzego z’ubutungane bumenyerewe mu bihugu bivuye mu ruhagarara.

13. Muri bimwe mu vyo bashitseko, hari uguhanuza abanyagihugu nabo ngo bagire intererano batanze ku bijanye no gushinga mwene izo nzego.

14. Twahavuye tugena umurwi nyabutatu ndongozi wari ugizwe n’inutmwa za Leta, iz’amashirahamwe yigenga n’iz’ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Uwo murwi ukaba warabajije abanyagihugu baserukiye imice inyuranye nk’icitegerezo c’uko Abarundi bavyumva.

15. Muri rusangi, barashigikiye iyo ntumbero, baragira ico bashikirije ku bijanye n’ikiringo co gufatirako no gutohoza ukuri, barashima ko hajaho umurwi wotohoza ukuri ugafasha no kunywanisha abanyagihugu, barashigikira ko hazobaho n’urwego rwa sentare idasanzwe yocira imanza vya vyaha bitagirirwa ikigongwe.

16. Abarundi kandi barasavye ko hoba ivyo gushumbusha abahuye n’amahano ariko bakarokoka, barasaba kandi ko hokomezwa ivyo gutunganya gushasha inzego zimwe zimwe, ariko batibagiye no gushikiriza icokorwa kugira kazoza k’Uburundi kabe keza, ntidusubire mu ndyane z’urutavanako.

17. Kubera rero n’ubundi habajijwe bake, twashaka gutangura isekeza ryo gusigurira Abarundi ibijanye n’uwo mugambi w’ubutungane bwo mu bihugu bivuye mu ruhagarara, bamenye ivyo benewabo bashikirije, tubamenyeshe n’ingene bigiye gukurikirana.

Barundi,
Barundikazi,
Ncuti z’Uburundi;

17. Duheruka gushinga umurwi nteguza utwigira bimwe bimwe mu vyankenerwa vyodufasha mu gushinga izo nzego. Tuboneyeho akaryo ko kubeshuza abavuga ngo twarashinze umurwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira. Twashaka kandi kwibutsa Abarundi n’amakungu ijambo twashikirije buca duhimbaza imyaka 49 tumaze Uburundi bwacu buronse intahe y’ukwikukira. Twavuze tuti :

« Umurwi utegura ivyo kwisungwa twaramaze kuwushiraho, icegeranyo tukazokiyaga n’abandi, baba abanyepolitike, abo mu mashirahamwe yigenga, abihebeye Imana, amashirahamwe mpuzamakungu, hanyuma ivyiyumviro bivuyemwo bice muri Leta, bije mu nama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Ntawuzokumirwa ».

N’ubu turasubiye kubibemerera.

18. Dutegekanya rero ko ivya nkenerwa vyoba vyabonetse imbere y’uko uyu mwaka urangira, gutyo umurwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira ushirweho mu ntango z’umwaka w’2012. Uwo nawo uzokora ibikorwa vyawo umwaka w’2012 n’uw’2013, bibaye ngombwa wongerezwe ikiringo. Sentare nayo izoheza ishingwe uwo murwi warangije ibikorwa vyawo.

19. Turasavye rero Abarundi bose ngo twitegure kandi twiteho ico gikorwa atakugitererana kuko ni ica twese. Mwitabe amanama muzotumirwamwo, muterere ivyiyumviro. Ng’iyi ya ngendo y’ibiganiro twama twavuze. Ibiganiro bidakumira, ibiganiro bidaha ijambo abize gusa canke abanyepolitike gusa, biha ijambo abanyagihugu bose mu butandukane bwabo nkuko ibwirizwa shingiro ribivuga.

20. Iyo ngendo twarayiyemeje, turayigendera aho twahanuza Abarundi n’abadufasha ku bijanye na wa mugambi wo kurwanya ubukene, ya politique yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, ihangiro ry’ingene Uburundi buzoba bumeze mu mwaka w’2025 ku mategeko atari make nk’ayagenga amatongo, n’ayandi. Turabemereye ko iyi ngendo tuzoyibandanya, cane cane ku bikorwa twimirije vyo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro, n’ivyo turiko nk’umugambi wo kurondoka ku rugero.

21. Muririnda rero ababajuragiza kuko bafise imvo nyishi :

• Hari abatinya iyo ngendo turimwo kuko bavuga bati : « tuzohava duhinyuka naho twahora twiyerekana nk’aberanda,

• Hari abarondera ibibanza vy’akazi muri uyo murwi,

• Hari abamenyereye kwishira hejuru bafise n’ingendo yo gusuzugura abandi ngo ntaco bashoboye, canke bagashaka kwigira karondwa muri vyose nk’uko umengo ivyo batarimwo ntibikoreka neza. Muri abo nyene niho usanga abatazi ko abanyagihugu bari n’ico bashobora guterera bagashaka ko ibibazo vyabo bavyihereranya bigize abavugizi b’abanyagihugu,

• Ntitwokwibagira ko hari n’abagifise ingendo zo muntambara tuvuyemwo zo kwubakira ku kinyoma no gucira imanza abandi, bagashaka gusubirira ubutungane mu kuvuga ko naka canke naka afise akanenge. Abo nibo ba gateranya.

22. Turateye akamo kadasanzwe abamenyeshamakuru ngo bafashe bidasanzwe muri uru rugamba rwo kunywanisha Abarundi, bagire urunani nk’urwo bagize mu matora aheruka berekane ko ari ikibazo nkoramutima ku gihugu, birinde imitego y’abansi bo gusubiza hamwe no gutekana mu gihugu.

23. Imbere yo kurangiza, reka dushimire cane amakungu cane cane
ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku kuntu ariko aritaho kudufata
mu mugongo muri ico gikorwa. Turateye akamo amakungu, incuti
n’akarere ngo baduterere agacumu k’ubumwe muri uwu mugambi
kuko ariwo semo rya nyuma ryari risigaye muri wa mugambi
nyamukuru wo gutsimbataza amahoro n’umutekano mu Burundi, twisunze ya masezerano y’I Arusha.

24. Tukaba turangije twifuriza Abarundi ibikorwa vyiza vyo gusubiza
hamwe atari ivy’agahemo, tubaremesha mu kubamenyesha ko ukwo
bazoshaka ko bigenda mu kubanywanisha ariko bizogenda; gutyo
dutegure kazoza keza, dukingire igihugu izindi ndyane.

Imana ibahezagire,

Murakoze!

Actualités

UMUKURU W’IGIHUGU YASHIKIRIJE IJAMBO ABARUNDI N’AMAKUNGU

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ; 1. Umwaka w’2016 turawusozereye, dutanguye uw’2017 turi mu mahoro...

© 2014 Présidence de la République du Burundi - Presidence.gov.bi